Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.kotwbutach.com.pl

 

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.kotwbutach.com.pl  prowadzony jest przez firmę  J.W. Jolanta Wąsowicz z siedzibą w Świdwinie przy ul. Kombatantów Polskich 11/6, 78-300 Świdwin, sklep@kotwbutach.com.pl, tel. 604 124 928, 792 565 286, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 6721359510 i numerze REGON 321142869. Konto bankowe mBank numer konta: 95114020040000300274038106.

2. W Sklepie Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Informacje o towarach zawarte na stronie www.kotwbutach.com.pl  nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Zamówienia można składać poprzez formularz w sklepie internetowym, jak również:

a. pocztą elektroniczną na adres sklep@kotwbutach.com.pl

b. telefonicznie pod numer 604 124 928 lub 792 565 286

Każde zamówienie z obowiązkiem zapłaty musi zawierać dokładne dane adresowe, niezbędne do realizacji  zamówienia.

5. Procedura zakupów w sklepie jest następująca:

a. na podstawie informacji o towarach zamieszczonych w Sklepie, o których mowa w pkt. 3, Kupujący dokonuje wyboru towaru, którego zakupem jest zainteresowany oraz składa wstępne zamówienie z obowiązkiem zapłaty na ten towar

b. w odpowiedzi na wstępne zamówienie z obowiązkiem zapłaty do Kupującego wysyłana jest pocztą elektroniczną odpowiedź o przyjęciu wstępnego zamówienia z obowiązkiem zapłaty za towar

c. akceptując informację o przyjęciu wstępnego zamówienia na towar Kupujący składa ostateczne zamówienie z obowiązkiem zapłaty, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru na warunkach opisanych na stronie www.kotwbutach.com.pl

d. do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego pocztą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia z obowiązkiem zapłaty, o którym mowa w lit. c powyżej.

6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem z obowiązkiem zapłaty Kupujący jest informowany o zaistniałej sytuacji przed potwierdzeniem przyjęcia do realizacji ostatecznego zamówienia z obowiązkiem zapłaty, o którym mowa w pkt. 5 lit. d. W takim przypadku Kupujący może złożyć ostateczne zamówienie z obowiązkiem zapłaty wyłącznie na towary dostępne, zgodzić się na wydłużenie czasu dostawy lub w całości zrezygnować z zakupu.

7. Do każdego zamówienia z obowiązkiem zapłaty wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Każda osoba, która złoży zamówienie z obowiązkiem zapłaty upoważnia tym samym firmę J.W. Jolanta Wąsowicz do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.

8. Wszystkie ceny podawane w sklepie są  w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca dla Stron od chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia do realizacji jego ostatecznego zamówienia z obowiązkiem zapłaty, zgodnie z pkt. 5 lit. c oraz pkt. 5 lit. d. Cena towaru nie zawiera kosztów transportu. Koszt i sposób dostawy wybierany jest przez Kupującego.

9. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie maja wpływu na ostateczne zamówienie z obowiązkiem zapłaty przyjęte do realizacji zgodnie z pkt. 5 lit. c oraz pkt. 5 lit. d.

10. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione z obowiązkiem zapłaty towary:

a. przy odbiorze - należność pobiera kurier (dot. wysyłek firmą kurierską)

b. przy odbiorze - należność  pobiera przedstawiciel Poczty Polskiej SA (dot. wysyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej SA)

c. przelewem - w formie przedpłaty na konto bankowe Sprzedającego

d. przelewem elektronicznym  

e. kartą kredytową                                                                                         

Rozliczenia transakcji e-przelewem i kartą kredytową (lit. d. i lit. e.) przeprowadzane są za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24. Wysyłka towaru dla lit. a i b - najpóźniej w pierwszy dzień roboczy po złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Wysyłka towaru dla lit. c, d i e - najpóźniej w pierwszy dzień roboczy po stwierdzeniu wpłaty na koncie sklepu.

11. Termin dostawy zakupionego towaru zależy od miejsca dostarczenia i standardów firmy dostarczającej przesyłki i wynosi od 1 do 2 dni, chyba że Kupujący wyraził zgodę na przedłużenie terminu dostawy zgodnie z pkt. 6 regulaminu.  Czas dostawy ulega wydłużeniu o dni świąteczne i soboty. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn losowych.

12. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.

13. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru Kupujący ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być przesłane listem poleconym na adres Sprzedającego. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania , w zależności od tego , które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwracany, w trybie odstąpienia od umowy, towar zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów uszkodzenia. Musi on być zapakowany w oryginalne opakowanie. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu i będzie dołączany do każdej wysyłki towaru.

14. Wszystkie towary zakupione w Sklepie objęte są gwarancją producentów. Sprzedający nie jest producentem towarów prezentowanych w Sklepie. Roszczenia z tytułu gwarancji należy zgłaszać do serwisu wskazanego w załączonym do towaru dokumencie gwarancyjnym oraz zgodnie z warunkami tam zamieszczonymi. W przypadku braku dokumentu gwarancyjnego Kupujący powiadomi Sprzedającego o wadach towaru.
- pisemnie na adres: ul. Kombatantów Polskich 11/6, 78-300 Świdwin
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@kotwbutach.com.pl
Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

15. Podstawą do złożenia reklamacji jest  faktura VAT, która zawsze jest dołączana do wysyłanego towaru.

16. Sprzedający, kierując się kodeksem dobrych praktyk nie stosuje nieuczciwych praktyk rynkowych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. 2007r, nr 171, poz 1206 ze zmianami).

17. Wszystkie towary oferowane w sklepie www.kotwbutach.com.pl  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

18. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom. Kupujący mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania zgodnie z wymogami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych osobowych (RODO).

19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu www.kotwbutach.com.pl  i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po zamieszczeniu zmian.

21. Recenzje zamieszczone przez Klientów, którzy nabyli dany Produkt od firmy J.W. Jolanta Wąsowicz / www.kotwbutach.com.pl są oznaczone jako „zakup zweryfikowane”. Weryfikacja prowadzona jest poprzez sprawdzenie czy produkt, którego recenzja dotyczy został zakupiony od J.W. Jolanta Wąsowicz przez Klienta zamieszczającego recenzje. Recenzje nie podsiadające oznaczenia, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu, pochodzą od użytkowników sklepu internetowego www.kotwbutach.com.pl jednak nie zostały zweryfikowane w sposób określony powyżej.

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa. Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

23. Sprzedający na życzenie Kupującego udzieli wszelkich niezbędnych informacji na temat funkcjonowania Sklepu i złożonego zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

24. Składając zamówienie z obowiązkiem zapłaty Kupujący akceptuje powyższy Regulamin.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, załącznik nr 1
Newsletter